Generelle vilkår

 

Artikkel 1: Generelt
1.1 Kommisjonæren er Janson Bridging BV og/eller en eller flere av selskapene i gruppen.
1.2 Gruppeselskap er forstått til å bety den naturlige personen eller juridiske enheten som kommisjonærer Janson Bridging når det gjelder å levere varer og/eller Implementere arbeidsaktiviteter og/eller å utføre tjenester, som er godkjent av Janson Bridging.
1.3 Kontrakten er forstått til å bety avtale inngått mellom kommisjonspartiet og Janson Bridging når det gjelder å levere varer og/eller utføre tjenester.

Artikkel 2: Gyldighet
2.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene for leveranser gjelder til enhver tid for alle applikasjoner, tilbud, anbud, ordrebekreftelser, kontrakter og andre juridiske handlinger mellom oppdragsgiver og Janson Bridging.
2.2 Dersom det skulle være motsigelser mellom innholdet i kontrakten som er inngått av oppdragsgiver og Janson Bridging og disse vilkår og betingelser, skal bestemmelsene i denne kontrakten ha forrang.

Artikkel 3: Tilbud
3.1 Alle tilbud skal være uten forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er avtalt.
3.2 Oppdragsgiver skal gi Janson Bridging informasjon om ønskede dimensjoner på tjenesten eller produktet som Janson skal utføre eller levere. Oppdragsgiver skal utføre målinger og beregninger, og informere Janson Bridging om dette, med mindre annet er avtalt. Janson Bridging skal anvende dataene fra oppdragsgiver som grunnlag for deres arbeid.
3.3 Janson Bridging forbeholder seg retten til å belaste oppdragsgiver for alle kostnader som pådras fra tilbudet, hvis oppdragsgiver ikke aksepterer tilbudet.

Artikkel 4: Kontrakten
4.1 En kontrakt inngås ved oppdragsgivers skriftlige aksept av anbudet.
4.2 Kontrakten kan bare endres ved skriftlig bekreftelse fra Janson Bridging.
4.3 Hvis to eller flere oppdragsgivere skal bestiller et oppdrag fra Janson Bridging skal de stå individuelt ansvarlig, og Janson Bridging skal stå ansvarlig overfor hver enkelt av dem.

Artikkel 5: Anbefalinger og gitt informasjon
5.1 Ved gjennomførelse av kontrakten, skal Janson Bridging regne med at dataene som er gitt til Janson Bridging av oppdragsgiver er riktige og fullstendige.
5.2 Oppdragsgiver skal holde Janson Bridging skadesløs mot eventuelle krav fra tredjeparter med hensyn til anvendelse av anbefalinger, tegninger, beregninger, utførelse, materialer, modeller og lignende faktorer/objekter som er gitt av eller på vegne av oppdragsgiver.

Artikkel 6: Leveringstid/gjennomførelsestid
6.1 Janson Bridging skal fastsette omtrentlig leveringstid og/eller gjennomførelsestid.
6.2 Janson Bridging basere deres leveringstid og/eller gjennomførelsestid på forhold som er kjent på tidspunktet for gjennomførelse av ordren.
6.3 Leveringstid og/eller gjennomførelsestid skal bare gjelde dersom partene har kommet fram til en avtale, og alle nødvendige data, endelige og godkjente tegninger og lignende faktorer er i besittelse av Janson Bridging, avtalt betaling i avbetaling/utbetaling er mottatt og de nødvendige betingelser for gjennomførelse av ordren er innfridd.
6.4 Alle kostnader som Janson Bridging har pådratt seg som følge av forsinkelse(r) i leveringstid og/eller gjennomførelsestid, skal dekkes av oppdragsgiver.
6.5 Overskridelse av leveringstid og/eller gjennomførelsestid skal ikke gi oppdragsgiver rett til noen form for erstatning eller opphevelse.

Artikkel 7: Force majeure
7.1 Janson Bridging skal ha retten til å oppheve sine forpliktelser hvis de blir forhindret fra å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser overfor oppdragsgiver som følge av force majeure.
7.2 Force majeure betyr, men er ikke begrenset til:
a. Omstendighetene der leverandører, underleverandører for Janson Bridging eller transportører som er brukt av Janson Bridging ikke kan oppfylle sine forpliktelser eller ikke kan oppfylle dem i tide;
b. Værforhold, jordskjelv, brann og/eller strømbrudd;
c. Tap eller tyveri av verktøy eller materialer, veisperringer, streik og/eller arbeidsavbrudd, og import- og/eller handelsrestriksjoner.
7.3 Hvis den midlertidige situasjonen der forpliktelsene ikke kan overholdes har vart i mer enn seks (6) måneder, er ikke Janson Bridging lenger autorisert til å oppheve sine forpliktelser. Etter utløpet av denne perioden, kan begge parter avslutte kontrakten for den delen av deres forpliktelser som fremdeles ikke overholdes, med øyeblikkelig virkning.
7.4 Hvis det foreligger bevis på force majeure og overholdelse blir eller kommer til å bli uoverkommelig, har begge parter rett til å avslutte kontrakten for den delen av deres forpliktelser som fremdeles ikke overholdes, med øyeblikkelig virkning.
7.5 Partene har ikke rett til erstatning for skader som er seg pådratt eller påført på grunn av opphevelse eller oppsigelse som skissert i denne artikkelen.

Artikkel 8: Arbeidsomfang
8.1 Oppdragsgiver må sørge for å innhente alle lisenser, fritak og andre vedtak som er nødvendige for å kunne gjennomføre arbeidet. Oppdragsgiver er forpliktet til å sende kopier av de ovennevnte dokumenter til Janson Bridging etter første anmodning.
8.2 Følgende er ikke inkludert i prisen på arbeidet:
a. Kostnader for tilkobling av gass, vann, strøm eller andre infrastrukturelle fasiliteter;
b. Kostnader for å forhindre eller begrense skadelige gjenstander som er på eller i nærheten av arbeidsplassen;
c. Kostnader for transport for avhending av materialer, byggematerialer eller søppel;
d. Kostnader for reise og overnatting.

Artikkel 9: Endringer i arbeidet
9.1 Når det oppstår ekstra arbeid eller det blir mindre arbeid:
a. Hvis designet skal endres;
b. Hvis informasjonen gitt av oppdragsgiver ikke skulle samsvare med de foreliggende forhold;
c. Hvis de estimerte mengdene skulle avvike mer enn 10 %.
9.2 Ekstra arbeid skal beregnes ut fra prisangivende faktorer som gjelder på tidspunktet når det ekstra arbeidet utføres. Mindre arbeid skal beregnes basert på prisangivende faktorer som var gjeldende på tidspunktet for inngåelse av kontrakten.
9.3 Endring av kontrakten eller vilkårene for utførelse av arbeidet kan bare gjøres etter forutgående skriftlig avtale.
9.4 Oppdragsgiver er forpliktet til å ...aanvulling... prisen for det ekstra arbeidet.
9.5 Hvis totalen av det mindre arbeidet skulle overstige det totale ekstraarbeidet, skal Janson Bridging ha rett til å belaste oppdragsgiver 10 % av differansen i sluttoppgjøret. Denne bestemmelsen skal ikke gjelde for mindre arbeid som følge av anmodning fra Janson Bridging.

Artikkel 10: Prisendringer
10.1 Janson Bridging har rett til å videreføre en økning i prisangivende faktorer som trer i kraft etter at kontrakten er inngått med oppdragsgiver.
10.2 Oppdragsgiver er forpliktet til å betale prisøkningen som er nevnt i avsnitt 1 i denne artikkelen, ved neste avtalte innbetalingsfrist.

Artikkel 11: Utførelse av arbeidet
11.1 Oppdragsgiver skal sørge for at Janson Bridging kan utføre sin arbeidsvirksomhet innen den avtalte tidsrammen.
11.2 Oppdragsgiver skal bære risikoen og er ansvarlig for skader vedrørende tap og tyveri og for skader på gjenstander fra Janson Bridging, oppdragsgiver og tredjeparter som er lokalisert på stedet der arbeidsvirksomheten utføres eller på et annet avtalt sted.

Artikkel 12: Levering av arbeidet
12.1 Arbeidet skal anses som levert i følgende tilfeller:
a. Hvis oppdragsgiver har godkjent arbeidet;
b. Hvis oppdragsgiver har satt arbeidet/deler av arbeidet i drift;
c. Hvis Janson Bridging har kunngjort skriftlig til oppdragsgiver at arbeidet er fullført, og oppdragsgiver ikke har kommet med et skriftlig varsel innen 14 dager etter en sådan kunngjøring om at arbeidet er godkjent eller ikke;
d. Hvis oppdragsgiver ikke har godkjent arbeidet basert på små feil eller manglende komponenter som kan løses i løpet av 30 dager og ikke forhindrer å sette det utførte arbeidet i drift.
12.2 Oppdragsgiver skal holde Janson Bridging skadesløs mot krav fra tredjeparter for skade på deler av arbeidet som ikke er levert, forårsaket av bruk av allerede leverte deler av arbeidet.

Artikkel 13: Ansvar
13.1 Janson Bridges erstatningsansvar basert på et juridisk grunnlag skal begrenses til skaden som Janson Bridging er forsikret for i kraft av eller til fordel for en forsikring inngått av Janson Bridging, men erstatningen skal aldri være høyere enn beløpet som en sådan forsikring kan utbetale i det aktuelle tilfellet.
13.2 Hvis Janson Bridging ikke har retten til å påberope seg sådan forsikring, skal erstatningsansvaret begrenses til maksimalt (FYLL INN PROSENTVERDI) % av det totale oppdragsbeløpet (ekskl. MVA).
13.3 Følgende kvalifiserer ikke for erstatning:
a. Følgeskader, skader ved stagnasjon, tap av produksjon, tap av fortjeneste, transportkostnader og reise- og overnattingskostnader;
b. Skade forårsaket av forsettlighet eller bevisst hensynsløshet fra hjelpepersonell eller ikke-administrative underordnede fra Janson Bridging.
13.4 Janson Bridging skal ikke holdes ansvarlig for skader på materialer som er levert av eller på vegne av oppdragsgiver på grunn av en prosess som ikke har blitt utført korrekt.
13.5 Oppdragsgiver skal godtgjøre Janson Bridging for alle krav fra tredjeparter som skyldes
produktansvar som følge av mangler i et produkt som oppdragsgiver har levert til en tredjepart og som helt eller delvis besto av produkter og/eller materialer som er levert av Janson Bridging. Oppdragsgiver skal være forpliktet til å godtgjøre Janson Bridging for alle relaterte skader, inkludert komplette forsvarskostnader.

Artikkel 14: Garanti og andre krav
14.1 Janson Bridging skal garantere for riktig utførelse
av den avtalte ytelsen for en periode på 12 måneder, med mindre annet er skriftlig avtalt. De andre delene av denne artikkelen skal også gjelde for en avvikende garantiperiode.
14.2 Janson Bridging kan etter eget skjønn ved feil på en levert vare
velge å utbedre feilen eller å kreditere oppdragsgiver for en proporsjonal del av fakturaen. Janson Bridging skal selv velge måte og tidspunkt for reparasjonen.
14.3 Oppdragsgiver må alltid la Janson Bridging få utbedre eventuelle feil eller utføre prosessen på nytt.
14.4 Oppdragsgiver kan bare påberope seg garanti etter at de har oppfylt alle sine forpliktelser overfor Janson Bridging.
14.5 a. Garanti skal ikke gis hvis feilen er et resultat av:

  • normal slitasje;
  • feil bruk;
  • manglende eller feil vedlikehold;
  • installasjon, montering, modifikasjoner eller reparasjoner gjort av oppdragsgiver eller en tredjepart;
  • feil på eller uegnethet av varer som har sin opprinnelse fra eller er foreskrevet av oppdragsgiver;
  • feil på materialer eller uegnede materialer, verktøy eller hjelpemidler brukt av oppdragsgiver;

b. Det skal ikke gis garanti for:

  • leverte varer som ikke var nye på leveringstidspunktet;
  • testing og reparasjon av varer;
  • deler som det leveres fabrikkgaranti for;

14.6 Del 2 til 5 i denne artikkelen skal også gjelde for ethvert krav fra
oppdragsgiver basert på manglende ytelse, avvik eller noe annet grunnlag.
14.7 Oppdragsgivers rettigheter i kraft av denne artikkelen skal ikke kunne overføres.

Artikkel 15: Plikt til å klage
15.1 Oppdragsgiver må informere leverandøren skriftlig innen syv (7) dager etter at en feil er oppdaget, eller på det tidspunkt det i rimelig grad kunne forventes at feilen kunne bli
oppdaget. Hvis oppdragsgiver unnlate å gjøre dette, kan de ikke lenger stole på ytelsen som følge av feilen.
15.2 Oppdragsgiver skal sende en skriftlig klage om nivået på det fakturerte beløpet til Janson Bridging innen betalingsfristen. Alle rettigheter kan bli opphevet dersom dette ikke gjøres. Hvis betalingsfristen er lengre enn tretti dager, må oppdragsgiver klage skriftlig senest 30 dager etter fakturadato.

Artikkel 16: Betaling
16.1 Betaling skal skje til en konto som er oppgitt av Janson Bridging.
16.2 Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje som følger:
a. Betaling i avdrag;
b. Betaling innen 30 dager etter fakturadato i alle andre tilfeller.
16.3 Motregning av krav mot Janson Bridging eller opphevelse fra oppdragsgiver skal utelukkes.
16.4 Alt som oppdragsgiver skylder eller skulle skylde Janson Bridging i henhold til kontrakten, skal umiddelbart forfalle og betales, uavhengig om Janson Bridging har utført den avtalte ytelsen i sin helhet hvis:
a. En betalingsfrist overskrides;
b. Konkursbehandling eller moratorium mot oppdragsgiver er iverksatt;
c. Det forekommer beslagleggelse av varer eller det oppstår krav mot oppdragsgiver;
d. Oppdragsgiver (som et selskap) blir oppløst eller avviklet;
e. Oppdragsgiver (som en fysisk person) i samsvar med loven ber om gjeldssaneringsordning, settes under administrasjon eller har avgått med døden.
16.5 Hvis oppdragsgiver skulle overskride betalingsfristen, vil de umiddelbart være renter skyldig overfor
Janson Bridging. Renten skal være (FYLL INN PROSENTVERDI) % per år, men vil tilsvare lovlig rente hvis denne er høyere. I renteberegningen regnes en del av måneden som en hel måned.
16.6 Janson Bridging skal være autorisert til å motregne gjelden til oppdragsgiver med krav fra selskaper som er tilknyttet Janson Bridging. I tillegg skal Janson Bridging være autorisert til å motregne sine krav mot oppdragsgiver med gjeld hos selskaper tilknyttet Janson Bridging. Videre skal Janson Bridging være autorisert til å motregne sin gjeld til oppdragsgiver med krav fra selskaper tilknyttet oppdragsgiver. Med et tilknyttet selskap forstås et selskap som tilhører det samme konsernet som det er referert til i artikkel 2:24b i den nederlandske sivilloven og en deltakelse nevnt i artikkel 2:24c i den nederlandske sivilloven.
16.7 Hvis betaling ikke har skjedd innen den avtalte betalingsfristen, skal oppdragsgiver skylde Janson Bridging de faktiske pålagte utenomrettslige kostnadene.

Artikkel 17: Immaterielle rettigheter
1
7.1 Janson Bridging forbeholder seg opphavsretten og alle rettigheter til industriell eiendom i tilbudene som gis
av Janson Bridging, det være seg design, illustrasjoner, tegninger, modeller, testmodeller, programmer og lignende, med mindre annet er avtalt skriftlig.
17.2 Rettighetene til elementene som er nevnt i avsnitt 1 i denne artikkelen, skal forbli Janson Bridges eiendom uavhengig om kostnadene for å tilveiebringe disse elementene er belastet oppdragsgiver. Disse elementene skal ikke tillates kopiert, brukt eller vist frem til tredjeparter. Oppdragsgiver skal bare ha lov til å bruke informasjonen til det formålet den er tiltenkt.
17.3 Oppdragsgiver må returnere på Janson Bridges første anmodning de angitte elementene nevnt i avsnitt 1 i denne artikkelen, innen en periode som Janson Bridging fastsetter.

Artikkel 18: Verdipapirer

Artikkel 19: Gjeldende lov og kompetent domstol
2
1.1 Nederlandsk lov skal gjelde.
21.2 Hverken Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG; Wien-konvensjonen) eller noen annen internasjonal forordning som åpner for utelukkelse skal gjelde.
21.3 Alle tvister mellom Janson Bridging og oppdragsgiver, hvis det skulle oppstå, skal være underlagt domsavsigelse fra den kompetente domstolen i Rotterdam.

 

Last ned generelle vilkår og betingelser

Hvordan kan vi bygge bro for deg?

Fortell oss hva hvilke utfordringer du har, så kontakter vi deg så snart som mulig for å finne den beste løsningen for prosjektet ditt.

Kontakt