Sikkerhet og katastrofehjelp

Sikkerhet og velferd: de mest grunnleggende menneskerettighetene

Den 10. desember 1948 adopterte FNs generalforsamling menneskerettighetserklæringen. Det mest grunnleggende som nevnes erklæringen er at enhver person har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet, og at alle har rett til arbeid, mat, klær, husly, legehjelp, utdanning og støtte når de blir arbeidsløse, syke, invalide, gamle eller ikke har nok ressurser.

Nasjoner og deres myndigheter er ansvarlige for å gi innbyggerne tilgang til disse rettighetene. Dessverre er ikke alle land i stand til å oppnå dette på egenhånd. De mottar derfor støtte fra FN, organisasjoner som jobber med utviklingssamarbeid og andre mer velutviklede land. Det har skjedd stor fremgang i løpet av de siste tiårene. Antallet meennesker i verden som lever under ekstremt fattige kår har blitt halvert. Dette er en glimrende prestasjon, men verden innser at det fortsatt gjenstår mye arbeid.


Agenda 2030 for bærekraftig utvikling

I 2015 adopterte FNs generalforsamling «2030 Agenda for Sustainable Development» (bærekraftige utviklingsmål fra 2015–2030). Dette vedtaket inkluderer 17 bærekraftige utviklingsmål. Målene skal implementeres senest innen 2030. Praksisen i denne sammenheng er unik, fordi det forventes at absolutt alle land, enten de er fattige eller rike, oppretter tilstrekkelige nasjonale rammeverk for å nå målene. De mange partnerskapene mellom interessenter, bestående av både statlige og ikke-statlige organisasjoner og bedrifter, er et viktig verktøy.

Ikke bare er tilnærmingen for å realisere de bærekraftige utviklingsmålene for 2030 unike, men også selve målsetningene. De er basert på oppfatningen av at det, for å få slutt på fattigdom, kreves en integrert tilnærming til økonomisk vekst, sosial vekst og beskyttelse mot natur- og miljøkatastrofer. Janson Bridging er overbevist om at selskapet kan være en vesentlig bidragsyter for å realisere målsetningene ved hjelp av:

  • vår omfattende kunnskap innen modulære stålporter, rampesystemer, roroskip og ferger.
  • vår evne til å raskt og presist realisere kvantitativ, pålitelig, bærekraftig, redundant og kostnadseffektiv horisontal infrastruktur.
  • vår ekspertise innen prosjektutvikling med flere interessenter.

Jansons sikkerhets- og katastrofehjelptjenester

Den integrerte tilnærmingen til bærekraftige utviklingsmål anerkjenner uttrykkelig klimaendringen som en voksende trussel for mennesket og samfunnet. Siden 1999 har FN fokusert på å redusere påvirkningen av naturkatastrofer. Dette gjøres ved hjelp av metoden «Reduksjon av katastroferisiko (DDR)», som har som hovedmål å redusere samfunnets sårbarhet i forhold til katastrofer. DDR er faktisk rettet mot å endre kulturen fra å reagere på katastrofer, til en kultur for å forhindre og forberede seg på dem. Janson Bridging ønsker å gi et praktisk bidrag til denne kulturendringen og DDR.

Dette er årsaken til at vi har opprettet Jansons tjenester for sikkerhet og katastrofehjelp. Denne enheten fokuserer på samarbeid med organisasjoner som er aktive innen sikkerhet og katastrofehjelp. Vi inkluderer også militære organisasjoner i dette arbeidet. Ikke bare fordi de har blitt mer og mer involvert i kampen mot naturkatastrofer i nyere tid, men også fordi vi har et bredere perspektiv på sikkerhet som et konsept. Slik vi ser det involverer sikkerheten til menneskeheten og samfunnet både beskyttelse mot naturkatastrofer og mot væpnet vold.

Jansons tjenester for sikkerhet og katastrofehjelp fungerer som et samarbeidsorgan mellom sivile og militære sikkerhetsorganisasjoner på riktig nivå. Våre ansatte har tjenestegjort i sikkerhetsorganisasjoner i mange år, og har tilegnet seg omfattende erfaring innen sikkerhet. De kjenner godt til kulturen i sikkerhetsorganisasjoner og utfordringene de står overfor hver dag. Våre fagfolk fokuserer på innovasjon og samarbeid, og bruker ekspertisen sin til å samarbeide med deg om å gjøre verden til et tryggere sted for menneskeheten.

Share